40 godina Hrvatskog meteorološkog društva

Kada je deset entuzijasta na čelu s dr. sc. Vesnom Jurčec 1965. godine pokrenulo inicijativu o osnivanju Meteorološkog društva SR Hrvatske, sigurno nije niti slutilo koliko će se razgranati negova djelatnost. Društvo je svoju osnivačku skupštinu održalo 1. travnja 1965, a 11. svibnja 1965 upisano je u Registar udruženja građana. Prva redovna, ali ujedno i izborna, godišnja skupština Društva održana je 27. siječnja 1966. na kojoj su izabrana nova upravna tijela i novi predsjednika Društva dr. sc. Dražen Poje, zbog odlaska predsjednice na dulje vrijeme u inozemstvo. U prvih je godinama svojeg postojanja djelatnost Društva bila dosta skromna i svela se na povremene sastanke na kojima su održana predavanja i izvješća o kongresima, studijskim putovanjima ili specijalizacijama članova Društva te obilježavanju Svjetskoga meteorološkog dana. Jedno vrijeme aktivnost Društva je gotovo zamrla te na poticaj prve predsjednice dr. sc. Vesne Jurčec ponovo je obnovljen rad Društva 1986. godine kada je za predsjednicu izabrana prof. dr. sc. Nadežda Šinik. Od tada Društvo ima stalnu uzlaznu putanju u svom radu, a njezini nasljednici mr. sc. Janja Milković 1990, mr. sc. Ivan Čačić 1998. te dr. sc. Marjana Gajić-Čapka. 2001. proširili su djelatnost Društva. I od novog rukovodstva s predsjednicom mr. sc. Alicom Bajić izabrano na godišnjoj skupštini 15. lipnja 

2005. također se o očekuje požrtvovnost i daljnji napredak u radu Društva. 


Slika 1. Dosadašnji predsjednici HMD-a: sjede dr. sc. Vesna Jurcec (1965–1966), dr. sc.Dražen Poje (1966–1986), mr. sc. Janja Milkovic (1990–1998), a stoje dr. sc. Marjana Gajic-Capka (2001–2005), mr. sc. Ivan Cacic (1998–2001) i prof. dr. sc. Nadežda Šinik (1986–1990)

Društvo se osobito aktivno ukljucilo u širenju istine o agresiji na Hrvatsku te je vec pocetkom rujna 1991. poslan apel mnogim ustanovama u inozemstvu. Na godišnjoj Skupštini 29. travnja 1992. donijeta je odluka o promijeni imena Društva u Hrvatsko meteorološko društvo (HMD). Društvo je clan Hrvatskoga prirodoslovnog društva, koje ima 120 godišnju tradiciju, te sudjeluje u radu njezinog Velikog vijeca i Skupštine. Suradnja s drugim srodnim društvima osobito je s Hrvatskim ekološkim društvom i Hrvatskim hidrološkim društvom. Društvo je
suradivalo s meteorološkim društvima iz Njemacke, Austrije, Madarske i Slovacke, a u okviru suradnje sa Slovenskim meteorološkim društvom razmijenjena su predavanja o novim dostignucima u meteorologiji.

Hrvatsko meteorološko društvo bilo je jedno od osnivaca Europskog meteorološkog društva (EMS) u Norrköpingu u Švedskoj 14. rujna 1999, u kojem je trenutno uclanjeno 32 meteorološka društva. Pojedini predstavnici našeg Društva aktivno su ukljuceni u rad odbora
za akreditaciju, obrazovanje i medije pri EMS, a mr. sc. Alica Bajic bila je predstavnica HMD-a u Upravnom odboru EMS-a u razdoblju 1999–2003. Redovito se objavljuju i prilozi o znacajnijim aktivnostima našeg Društva u casopisu Newsletter EMS.

Društvo je svoju 40. obljetnicu rada obilježilo Svecanom skupštinom 11. svibnja 2005. Povijesni je pregled Hrvatskoga meteorološkog društva izložila uz prigodnu prezentaciju tadašnja tajnica HMD-a mr. sc. Višnja Vucetic. Spomenula je osnivace i predsjednike HMD-a
te dala statisticki prikaz clanova Društva kojih je trenutno 225 iz cijele Hrvatske od cega su 159 clanova visoke strucne spreme (20 magistra i 24 doktora znanosti).


Slika 2. Izlaganje mr. sc. Višnje Vucetic o radu HMD-a od osnutka do danas

Kroz cijelu djelatnost Društva protkana je njegova osnovna zadaca promicanja i popularizacije meteorologije koja se ostvaruje preko brojnih predavanja njezinih clanova, nastupima u sredstvima javnog priopcavanja, objavljivanjem priloga u dnevnom tisku i popularnim casopisima, posjetima ucenika i studenata meteorološkim postajama te organiziranjem okruglih stolova. Okrugli stol pod nazivom Oborina ili padalina? održan 10. lipnja 1993. imao je najveceg odjeka u javnosti, ali i u znanstvenim krugovima. U dnevnom tisku vodila se je još dugo burna rasprava sa zagovornicima rijeci padaline, a i dan danas pogrešno se rabi taj termin.
Najpoznatije hrvatsko ime u meteorologiji, a ujedno i aktivni clan Društva, jest mr. sc. Milan Sijerkovic koji brojnim clancima, nizom predavanja i nastupa na radiju i televiziji te strucno popularnim meteorološkim knjigama, ne samo za odrasle vec i za najmladi uzrast, promice meteorologiju u javnosti. Na prijedlog Hrvatskog meteorološkog društva mr. sc. Milan Sijerkovic je za svoj doprinos popularizaciji meteorologije dobio 1991. godine Državnu nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti Fran Tucan.


Slika 3. Posjet učenika meteorološkom opservatoriju Zagreb-Grič

Za promicanje meteorologije neobicno je važna izdavacka djelatnost ne samo objavljivanje znanstvenih casopisa vec i znanstvenih, ali i strucno-popularnih knjiga koje svakome pojedincu mogu približiti tajne vremena i klime. U tu svrhu Društvo posebnu pozornost
posvecuje izdavaštvu i to je jedna od najznacajnijih djelatnosti. Od 1990. godine Društvo izdaje znanstveni casopis s medunarodnom recenzijom Hrvatski meteorološki casopis koji je nastavak strucnog casopisa Rasprave i prikazi iz 1956. odnosno od 1982. znanstvenog
casopisa Rasprave preuzet od Državnoga hidrometeorološkog zavoda. Od kada je izdavanje Casopisa preuzelo Društvo povecan je broj radova na engleskom jeziku, u recenzentski postupak ukljuceni su priznati strucnjaci iz inozemstva, te povecana je i medunarodna
razmjena. U zamjenu za Casopis stiže 50 svezaka domacih casopisa iz podrucja prirodnih znanosti i 60 inozemnih meteoroloških casopisa iz 11 zemalja, a šalje se na 150 inozemnih i 250 domacih adresa. Jedna od važnih razmjena je s Kongresnom knjižnicom iz Washingtona u cijoj razmjeni redovito stižu knjige iz podrucja meteorologije i matematicko-prirodnih znanosti.


Slika 4. Dosadašnje urednice Hrvatskoga meteorološkog casopisa: mr. sc. Janja Milkovic (1993–1998), Vesna Duricic, dipl. ing. (od 2001.), dr. sc. Vesna Jurcec (1990–1993) i Sonja Vidic (1998–2001)

U suizdavaštvu s Državnim hidrometeorološkim zavodom i nakladnim kucama izdano je cetiri knjige: Meteorologija za korisnike (21 autor s urednicom prof. dr. sc. Brankom Penzar, 1996), Zavižan izmedu snijega, vjetra i Sunca - monografija u povodu 50. obljetnice rada
meteorološke postaje Zavižan cije je predstavljanje organizirano na samoj planinskoj postaji (23 autora s urednicom dr. sc. Marjanom Gajic-Capka 2003), pretisak knjige iz 1897. Otona Kucera Vrieme - Crtice iz meteorologije ((2003) i U okrilju mora i Sunca – Klimatska
monografija Zadra autora Duška Kraljeva, dipl. ing., dr. sc. Marjane Gajic-Capka i mr. sc.Ksenije Zaninovic (na hrvatskom i engleskom, 2005). Posljednjih dvadeset godina povecano je zanimanje za izdavanjem meteoroloških knjiga pa su clanovi Društva objavili petnaestak
knjiga, što sveucilišnih udžbenika što strucno-popularnih knjiga. Pojedine su nagradene domacim ili medunarodnim priznanjima.


Slika 5. Izdavacka djelatnost HMD-a

Od 2002. Društvo ima svoju Internet stranicu na adresi http://www.meteohmd.hr na kojoj su prikazani osnovni dokumenti Društva, izdavaštvo i djelatnost vezana uz važnije dogadaje.

Znanstveno-istraživacki rad se odvijao suorganiziranjem znanstvenih skupova. Od deset skupova dva su bila medunarodna. Najcjelovitiji znanstveni skup o meteorološkoj i geofizickoj znanost u nas bio je znanstveni skup Andrija Mohorovicic u povodu 140.obljetnice rodenja i 50. obljetnice Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Franje Tudmana u Zagrebu od 10. do 12. ožujka 1998. Skup je pozdravio i dragi gost Mohorovicicev unuk akademik Andre Mohorovicic. Na skupu je 190 sudionika izložilo svoje radove iz podrucja geofizike, meteorologije i oceanografije, a radovi su objavljeni u zborniku radova. Na skupu je održan i okrugli stol Uloga geofizickih znanosti u gospodarskom i društvenom razvitku Hrvatske. U okviru znanstvenog skupa izdano je na hrvatskom i engleskom drugo prošireno izdanje knjige Andrija Mohorovicic autora akademika Dragutina Skoka i prof. dr. sc. Josipa Mokrovica. U povodu te obljetnice Društvo je tiskalo prigodnu omotnicu s posebnim žigom. 

28. medunarodna konferencija za alpsku meteorologiju ICAM/MAP u Zadru od 23. do 27. svibnja 2005. je do sada najvažnija medunarodna meteorološka konferencija organizirana kod nas. Oko 250 sudionika iz cijelog svijeta, a osobito veliki broj eminentnih znanstvenika iz
SAD-a i zapadne Europe, doprinijeli su radu konferencije. Svaki sudionik konferencije dobio je klimatsku monografiju Zadra U okrilju mora i Sunca. Radovi s konferencije objavljeni su u Hrvatskom meteorološkom casopisu, a odabrani radovi bit ce tiskani u Meteorologische
Zeitschrift – Special Issue on ICAM/MAP2005.
Od samog osnutka Društvo sudjeluje u obilježavanju Svjetskog meteorološkog dana (23. ožujka) najcešce u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom i Geofizickim odsjekom PMF-a, uz prigodna predavanja. U povodu toga dana Društvo od 1991. dodjeljuje
nagrade meteorološkim motriteljima volonterima za dugotrajan i kvalitetan rad. Prvonagradeni dobiva zlatnik ili srebrnjak, a preostalih šest priznanje, jednogodišnju pretplatu na casopis Priroda i knjigu s meteorološkom tematikom. Do sada je nagradeno osam motritelja sa zlatnikom i sedam sa srebrnjakom, a 84 motritelja s priznanjem. Od 1989.

Društvo vec tradicionalno izdaje prigodnu omotnicu s prigodnim poštanskim žigom za Svjetski meteorološki dan. Najtraženija je omotnica iz ratne 1992. na kojoj se po prvi put pojavljuju poštanske marke Republike Hrvatske. Na omotnici je prikazano varaždinsko motrilište stradalo u ratnim operacijama.

Društvo je obilježilo važne meteorološke obljetnice kao što su 140. godina neprekidnog rada Opservatorija Zagreb-Gric, 150. godina meteoroloških mjerenja u Zagrebu i 50 godina rada naše najviše meteorološke postaje Zavižan (1594 m) na sjevernom Velebitu. Na poticaj
Geofizickog odsjeka PMF-a Društvo je organiziralo postavljenje spomen-ploce na zgradu Državnog hidrometeorološkog zavoda. Spomen-plocu je 1. prosinca 2001. otkrio prof. dr. sc.Ivan Penzar ujedno i autor teksta. Svojom nazocnošcu akademik Andre Mohorovicic uvelicao
je svecano otkrivanje spomen-ploce.
Poštanske su marke vrlo znacajan cimbenik na podrucju promidžbe, edukacije i obilježavanja znacajnih obljetnica pa je Društvo potaknulo izdavanje prve hrvatske meteorološke poštanske marke u nizu Pogled u nebo koja je puštena u opticaj 17. veljace 2003. Povodi su bili 150.
obljetnica meteoroloških mjerenja u Zagrebu i 50.obljetnica rada meteorološke postaje Zavižan. Druga poštanska marka iz niza odnosi se na 100 godina zagrebacke Zvjezdarnice.
Društvo je organiziralo i istoimenu izložbu Pogled u nebo u Muzeju Grada Zagreba od 17. veljace do 4. ožujka 2003. u suradnji s Geofizickim odsjekom PMF-a, Zvjezdarnicom Zagreb, Klubom sabiraca maraka August Šenoa i Hrvatskom poštom. Na izložbi su bili izloženi stari meteorološki i astronomski dokumenti, podaci, karte, clanci, knjige i instrumenti te je pripremljena filatelisticka izložba s temom Meteorologija i astronomija na poštanskim markama. U Zvjezdarnici Zagreb tom prigodom održana su dva predavanja Klimatske
promjene u Hrvatskoj i 150 godina meteoroloških mjerenja u Hrvatskoj.

Društvo organizira i posebna meteorološka mjerenja kao što su akcija Bracki povjetarac, mjerenja u sniježnici u Gorskom kotaru i u spilji Veternica na Medvednici te sudjeluje u programu Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) u osnovnim i srednjim školama. Od 1993. redovito je organizirana akcija Bracki povjetarac s ucenicima na otoku Bracu pod vodstvom Ive Lukšica, dipl. ing. sa ciljem popularizirati meteorologiju medu mladima preko meteoroloških mjerenja i opažanja, poticati mlade na plemenitost osobito u zaštiti prirode i okoliša, te istražiti ljetni režim strujanja zraka na otoku Bracu. U akciji je do sada sudjelovalo 192 mlada motritelja koji su izmjerili oko 40 tisuca meteoroloških podataka na 31 lokaciji.

Društvo je organiziralo i zanimljiva meteorološka mjerenja u sniježnici kraj Fužina u Gorskom kotaru na poticaj našeg clana i planinara Branka Abramovica kako bi obilježili jednu iznimno rijetku obljetnicu – 120 godina mjerenje temperature zraka u toj sniježnici koja
je izveo poznati botanicar Dragutin Hirc 25. kolovoza 1884. Upravo ta mikromjerenja, koja su bila obilato medijski popracena, omogucila su i suradnju s Speleološkim društvom Željeznicar i 2005. pokrenuta su meteorološka mjerenja u spilji Veternica i jami Dvogaca na Medvednici.U okviru zadace Društva o poticanju razvoja sustava obrazovanja posebna briga vodi se o školskoj djeci i preko programa posebnih meteoroloških mjerenja medu ucenica razvija se zanimanje za meteorologiju. Pored spomenute akcije Bracki povjetarac, koja je od meteorološke akcije prerasla i u odgojnu tu je i program GLOBE koji je pokrenut 1994. u SAD, a Hrvatska se ukljucila vec sljedece godine. Svojom strucnom i organizacijskom pomoci naše clanice mr. sc. Janja Milkovic i mr. sc. Marina Grcic kontinuirano sudjeluje u
širenju i provedbi tog programa. Ujedno zahvaljujuci tim našim clanicama i Državnom hidrometeorološkom zavodu prvi je puta u Hrvatskoj u školskoj godini 2000/01. zapocelo školovanje meteoroloških tehnicara i to u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi u Karlovcu. Rijec je o cetverogodišnjem srednjem strukovnom školovanju (jedan razred godišnje) cime se omogucilo redovno obucavanje srednjeg meteorološkog kadra. Godine 2004. školovanje je završio prvi naraštaj, a prvi meteorološki tehnicar Marko Jurican iz karlovacke škole zaposlio se na Glavnoj meteorološkoj postaji Parg kraj Cabra.

U novije je vrijeme e-pošta omogucila bolju povezanost clanova Društva, te u svakom trenutku mogu dobiti pravovremenu obavijest. No, to još uvijek nije dovoljno jer je potrebno medusobno druženje clanova koji se nalaze u raznim dijelovima Hrvatske. Iz tog razloga
Društvo organizira strucne izlete na zanimljiva podrucja koja osim kulturno-povijesnih namenitosti i prirodnih ljepota imaju uvijek i neku meteorološku posebnost. Do sada je organizirano osam nezaboravnih strucnih izleta: na Liscu u Sloveniji, dva puta na Zavižan, u
Trakošcan, na Palagružu, u Bec s posjetom Austrijskoj vojno-zrakoplovnoj meteorološkoj službe, Središnjem institutu za meteorologiju i geodinamiku te Austrijskom meteorološkom društvu, po unutrašnjosti Istre i u Gorski kotar. Clanovi su pokazali veliko zanimanje za njih
pa se tražilo i mjesto više u autobusu. Nakon svakog izleta clanovi sve više medusobno suraduju, a u medusobnim raspravama dolazi se i do prijedloga za osvajanje novih podrucja. Upravo takva djelatnost Društva ojacala je i povecala clanstvo, a u izravnim susretima cesto
puta su riješeni i neki strucni problemi ili je zapoceta nova znanstvena suradnja. Svaki izlet ima svoju osobitost ili neku zanimljivost, ali u trajnom sjecanju sudionicima ce sigurno ostati pustolovno osvajanje naše najudaljenije meteorološke postaje Palagruže kada se kapetan
broda izgubio nasred pucine i u zadnji cas spasio nas tunolovac znakovita imena Eva. Dolazak meteorologa na pojedine postaje iskorišten je za šire upoznavanje javnosti meteorološkim zanimljivostima preko dnevnog tiska, radija i televizije.

Opširnije o radu Društva pripremila je mr. sc. Višnja Vucetic u brošuri 40 godina Hrvatskog meteorološkog društva koja je dana i na CD-u.
Svecani ugodaj na skupštini uvelicao je Ambrozije Puškaric student Muzicke akademije u Zagrebu s glazbenom izvedbom na gitari.
Na Svecanoj skupštini zaslužnim clanovima dodijeljene su plakete i priznanja, a ustanovama zahvalnice.

Priznanja osnivacima HMD-a i za velik doprinos u njegovu radu zaslužnim clanovima dodijelila je tadašnja predsjednica dr. sc. Marjana Gajic-Capka:

Priznanja osnivacima HMD-a,

 1. dr. sc. Vesna Jurcec – prva predsjednica
 2. Antun Pavišic – posmrtno
 3. Božidar Kirigin, prof. – prvi tajnik – posmrtno
 4. prof. dr. sc. Nadežda Šinik
 5. mr. sc. Edita Loncar
 6. Stipe Dragojevic – prvi blagajnik – posmrtno
 7. Darinka Stopnišek
 8. Natalija Antonijevic
 9. dr. sc. Dražen Poje
 10. Andrija Bratanic, dipl. ing.

Priznanja za velik doprinos u radu HMD-a

 1. doc. dr. sc. Zvjezdana Bencetic Klaic
 2. mr. sc. Borivoj Capka
 3. dr. sc. Ronald Eisenwagner
 4. Mario Grabar, dipl. ing.
 5. Dunja Hercigonja
 6. Duško Kraljev, dipl. ing.
 7. Željko Lazanin, dipl. ing.
 8. doc. dr. sc. Inga Lisac
 9. Ivan Ljuština
 10. dr. sc. Antun Marki
 11. prof. dr. sc. Branka Penzar
 12. Alen Sajko, dipl. ing.
 13. Zoran Vakula, dipl. ing.
 14. Sonja Vidic, dipl. ing.
 15. Marko Vucetic, dipl. ing.
 16. mr. sc. Višnja Vucetic
 17. mr. sc. Ksenija Zaninovic
 18. Zvonko Žibrat, dipl. ing.

Priznanja mladim motriteljima u akciji Bracki povjetarac i knjigu U okrilju Sunca i mora zaslužnim clanovima dodijelila je tadašnja tajnica mr. sc. Višnja Vucetic:

Priznanja mladim motriteljima u akciji Bracki povjetarac

 1. Nevena Šore
 2. Osib Cvjetanovic
 3. Dinko Restovic

Nagrada – knjiga U okrilju Sunca i mora – Klimatska monografija Zadra

 1. Branko Abramovic
 2. Dubravka Rasol, dipl. ing.
 3. Kornelija Špoler Canic, dipl. ing.
 4. Lidija Srnec, dipl. ing.
 5. Branimira Valic, dipl. ing.
 6. Zorislav Zaninovic, dipl. iur

Priznanja za velik doprinos u razvitku i radu HMD-a zaslužnim clanovima dodijelila je tadašnja dopredsjednica mr. sc. Ksenija Zaninovic:

Plakete za velik doprinos u razvitku i radu HMD-a

 1. dr. sc. Vesna Jurcec – predsjednica
 2. dr. sc. Dražen Poje – predsjednik
 3. prof. dr. sc. Nadežda Šinik – predsjednica
 4. mr. sc. Janja Milkovic – predsjednica
 5. mr. sc. Ivan Cacic – predsjednik
 6. dr. sc. Marjana Gajic-Capka – predsjednica
 7. prof. dr. sc. Ivan Penzar
 8. mr. sc. Milan Sijerkovic
 9. mr. sc. Alica Bajic
 10. Vesna Duricic, dipl. ing.
 11. Ivo Lukšic, dipl. ing.
 12. mr. sc. Marina Grcic

Zahvalnice za sveukupnu potporu u radu HMD-a dodijelila je ustanovama i tvrtkama tadašnja predsjednica dr. sc. Marjana Gajic-Capka:

Zahvalnice za sveukupnu potporu u radu HMD-a

 1. Državnom hidrometeorološkom zavodu
 2. Geofizickom odsjeku Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu
 3. Zagrel d.o.o.
 4. Iskoninternet d.d.

Na kraju Svecane skupštine dr. sc. Vesna Jurcec podsjetila je na prve dane rada Društva, ali zahvalila se njezinim nasljednicima koji su nastavili i proširili djelatnost Društva. Voditelj akcije Bracki povjetarac Ivo Lukšic, dipl. ing. ukratko je izložio osnovne rezultate akcije i
naglasio njezinu odgojnu ulogu. Dr. sc. Dražen Poje kao jedan od najstarijih meteorologa i clanova te predsjednik HMD-a s najduljim mandatom istaknuo važnost meteorologije u svim granama ljudske djelatnosti te pohvalio rad Hrvatskoga meteorološkog društva. Opušteno
druženje nastavilo se uz prigodni domjenak.

tekst: mr. sc. Višnja Vucetic
snimili: Željko Loncar, dipl. ing., Dubravka Rasol, dipl. ing. i Kornelija Špoler Canic, dipl. ing.